راهنمای خرید

در لیست زیر قیمت تیرآهن قابل بررسی میباشد

قیمت ها براساس کارخانه ها طبقه بندی شده و شما میتوانید از فیلتر های موجود در صفحه استفاده نمایید .

جهت خرید و دریافت قیمت ورق با ما تماس بگیرید

قیمت تیرآهن ذوب آهن

کد
نام
سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
380
30
12
507
تهران
شاخه
5 روز پیش
9,450,000
374
14
12
155
تهران
شاخه
6 روز پیش
2,530,000
375
18
12
226
تهران
شاخه
6 روز پیش
4,050,000
377
20
12
269
تهران
شاخه
9 روز پیش
5,000,000
379
22
12
315
تهران
شاخه
9 روز پیش
6,180,000
159
24
12
850
تهران
کیلوگرم
10 روز پیش
8,000,000
158
12
12
150
تهران
کیلوگرم
5 ماه پیش
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن کره

کد
نام
سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
2921
50
12
1430
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2920
55
12
1280
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2919
50
12
1080
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2918
45
12
930
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2917
40
12
780
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2916
36
12
680
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2915
33
12
590
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن روسیه

کد
نام
سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
2914
60
12
1420
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2913
55
12
-
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2911
50
12
1080
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2910
45
12
-
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2909
40
12
790
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2908
35
12
620
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2907
33
12
-
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن ترک

کد
نام
سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
2906
33
12
1430
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2905
33
12
1280
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2904
33
12
1080
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2902
33
12
930
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2901
40
12
780
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2900
36
12
680
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2898
33
12
590
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2897
8
12
-
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2895
10
12
100
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2891
10
12
65
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن اهواز

کد
نام
سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
2887
14
12
-
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2888
16
12
-
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید
2890
18
12
-
تهران
کیلوگرم
2 ماه پیش
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن فایکو

کد
نام
سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
160
14
12
140
کارخانه
شاخه
5 ماه پیش
تماس بگیرید
382
16
12
170
تهران
شاخه
5 ماه پیش
تماس بگیرید
384
18
12
210
تهران
شاخه
5 ماه پیش
تماس بگیرید
385
20
12
260
تهران
شاخه
5 ماه پیش
تماس بگیرید

قیمت تیرآهن یزد

کد
نام
سایز
طول شاخه
وزن تقریبی
محل تحویل
واحد
بروزرسانی
قیمت (تومان)
تغییرات
استعلام
161
30
12
740
تهران
کیلوگرم
5 ماه پیش
تماس بگیرید
437
20
12
315
تهران
شاخه
5 ماه پیش
تماس بگیرید
438
22
12
315
تهران
کیلوگرم
5 ماه پیش
تماس بگیرید
439
18
12
740
تهران
کیلوگرم
5 ماه پیش
تماس بگیرید

همراهان آی فولاد

1
2
3
4
5
6
7